OpenWonga

Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu OpenWonga

Prosimy, przeczytaj uważnie poniższe informacje zanim zaczniesz korzystać z naszej strony.

Korzystając z naszej strony wyrażasz tym samym zgodę na określone poniżej warunki korzystania i zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Regulamin jest dostępny na stronie OpenWonga w każdym czasie. Na żądanie użytkownika przesłane na adres redaktor@openwonga.pl regulamin może być wysłany pocztą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres.

O nas Właścicielem strony znajdującej się pod adresem www.openwonga.pl („Serwis”) jest Wonga.pl sp. z o.o. przy ul. Żaryna 2B, bud. D, 02-593 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000412352, NIP 1132853869, REGON 146025969, i z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł („Wonga”).

Serwis Serwis służy do udzielania informacji w zakresie działalności Wonga i kwestii związanych ze świadczeniem usług finansowych przez Internet.

Dostęp do Serwisu Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. Do korzystania z Serwisu wymagane jest posiadanie: - sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, - popularnej przeglądarki, np. Internet Explorer 8 (lub nowszej wersji), Mozilla Firefox 21.0 i najnowszej wersji Chromel, - JavaScript i Adobe Flash Player (dla niektórych treści). Zastrzegamy sobie prawo wycofania lub zmiany usług świadczonych przy pomocy Serwisu bez wcześniejszej notyfikacji (zob. szczegółowo niżej). Nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny przez jakikolwiek okres.

Własność intelektualna Wszelkie prawa własności intelektualnej do treści zamieszczonych w Serwisie (innych niż Materiały Osób Trzecich, zgodnie z definicją poniżej) przysługują Wonga.pl sp. z o.o. lub jej licencjodawcom. Niedozwolone jest używanie jakichkolwiek treści zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych bez uzyskania stosownej licencji od nas lub od naszych licencjodawców. Niedozwolone użycie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w Serwisie spowoduje natychmiastowe wygaśnięcie prawa do korzystania z Serwisu oraz, na nasze żądanie, powstanie obowiązku zwrotu lub zniszczenia wszelkich kopii lub materiałów zawierających treści z niego pochodzące. Z zastrzeżeniem zdania poprzedzającego, używanie treści zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych lub w innych celach powinno zawsze mieć miejsce wraz informacją o ich pochodzeniu i autorstwie.

Działanie w oparciu o informacje zamieszczane w Serwisie Komentarze i inne materiały zamieszczane w Serwisie nie stanowią porad ani rekomendacji, w oparciu wyłącznie o które można podejmować jakiekolwiek decyzje. W związku z tym wykluczamy jakąkolwiek odpowiedzialność za skutki, w tym zwłaszcza skutki finansowe, indywidualnych decyzji podjętych na podstawie informacji zamieszczonych w Serwisie przez jej użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę.

Zmiany zawartości Serwisu Dążymy do regularnego aktualizowania informacji zamieszczanych w Serwisie, dlatego jej zawartość może w każdej chwili ulec zmianie. W razie zaistnienia potrzeby zmiany, możemy zawiesić dostęp do Serwisu albo zamknąć go na czas nieokreślony. Jednakże nie mamy obowiązku aktualizowania wszystkich materiałów w Serwisie, stąd nie możemy wykluczyć, że mogą one nie być w pełni aktualne w danym momencie.

Wirusy, ataki hakerskie lub inne działania niedozwolone Niedopuszczalne są: (i) korzystanie z Serwisu w sposób umożliwiający świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych czy innych złośliwych czy technologicznie szkodliwych programów; (ii) jakiekolwiek próby nieautoryzowanego dostępu do Serwisu, serwera, na którym przechowywany jest Serwis, lub jakiegokolwiek innego serwera, komputera lub bazy danych powiązanych z Serwisem; oraz (iii) ataki na Serwis w celu uniemożliwienia jej działania (atak DoS – Denial-of-Service). Naruszenie powyższych zakazów może stanowić przestępstwo z art. 269a Kodeksu karnego. Każda próba takiego naruszenia zostanie przez nas zgłoszona właściwym organom ścigania. Niedopuszczalne jest ponadto dostarczanie niezależnie od sposobu, treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści nieprawdziwych lub obraźliwych. W przypadku naruszenia powyższych zakazów, prawo korzystania z Serwisu wygasa ze skutkiem natychmiastowym. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikłą z uniemożliwienia działania Serwisu w wyniku ataku DoS (Denial-of-Service), działania wirusów, czy innych technologicznie szkodliwych programów, które mogą zainfekować Twój komputer, jakikolwiek używany przez Ciebie program, uszkodzić lub usunąć przechowywane przez Ciebie dane lub inne materiały, w związku z korzystaniem z Serwisu, ściąganiem z niego jakichkolwiek materiałów, lub z jakiejkolwiek strony z nim powiązanej.

Linki do Serwisu Dopuszczalne jest posługiwanie się linkami do Serwisu, pod warunkiem, że jest legalne i nie narusza dobrych obyczajów ani wizerunku Wonga lub członków z Grupy Wonga, ani nie umożliwia czerpania z tego korzyści materialnych. Niedopuszczalne jest posługiwanie się linkami do Serwisu w sposób, który mógłby sugerować jakąkolwiek formę powiązania, zgody lub poparcia ze strony Wonga, jeżeli taki związek między osobą posługującą się linkiem a Wonga nie istnieje. W razie potrzeby wykorzystania materiałów zamieszczonych w Serwisie w sposób inny niż dozwolony powyżej, prosimy skontaktuj się w tej sprawie z właścicielem Serwisu wysyłając e-mail na adres redaktor@openwonga.pl.

Linki w Serwisie W przypadku, gdy Serwis zawiera linki do innych stron lub źródeł należących do osób trzecich (Materiały Osób Trzecich), linki te są zamieszczone w Serwisie wyłącznie w celach informacyjnych. Treści zamieszczane na stronach osób trzecich lub w obcych źródłach pozostają poza naszą kontrolą i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności, jak również za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z nich. Materiały Osób Trzecich są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia przez użytkowników Serwisu praw własności intelektualnej osób trzecich.

Dopuszczalne zmiany Wonga zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu poprzez opublikowanie Regulaminu w uaktualnionym brzmieniu na niniejszej podstronie.

Twoje uwagi i reklamacje Jeśli masz jakiekolwiek uwagi dotyczące informacji zamieszczanych w Serwisie lub reklamacje dotyczące jego funkcjonowania, prosimy skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres redaktor@openwonga.pl. Odpowiedź powinieneś otrzymać w ciągu 14 dni na adres mailowy, z którego zostało wysłane zapytanie lub reklamacja. Dziękujemy za wizytę w Serwisie!

Kontakt OpenWonga

Redaktor
redaktor@openwonga.pl


Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące OpenWonga w ciągu 24 godzin.